Văn triệu thỉnh  pháp giới âm linh

Trường thành thế giới ngửa nghiêng
Vần xoay vũ trụ cơ huyền xiết bao 
Tang thương dâu bể rạt rào

Trường thành thế giới ngửa nghiêng
Vần xoay vũ trụ cơ huyền xiết bao 
Tang thương dâu bể rạt rào
Âm dương đôi nẻo mộng vào lẽ không
Giờ triệu thỉnh dị đồng sau trước,
Dân dả nào chức tước triều nghi,
Trên không dưới nước kịp thì,
Đến đàn tế độ siêu kỳ mở thông
Lũy triều đế chúa ra công,
Giang sơn cơ nghiệp mênh mông một nhà.
Kể thời quốc trưởng chủ gia,
Có linh đừng trễ lại mà nghe Kinh
Tiền hô hậu ủng linh đình,
Mấy triều tổng thống, mấy tình nữ vương.
Có nghe xin lại pháp đường,
Với hàng th? tướng với trường sĩ quan.
Phu nhân đệ nhất huy hoàng,
Những nàng cốt cách trong hàng nữ lưu.
Xưa từng chia sẻ phân ưu,
May dừng, rủi đến oán cừu một thân.
Mấy phen tớ chủ bần thần
Vô thường chợt tắt phù vân đi về,
GIỜ NÀY XIN TỈNH CƠN MÊ
ĐỘNG TÂM TỈNH DẠ ĐI VỀ NGHE KINH.

Lại triệu thỉnh quan nhân các bộ
Chánh án cùng Thẩm phán khi xưa
Luật sư biện hộ thuyết bừa
Xử oan cưỡng lý đoạt lừa hảo nhân
Oan thiên uất hận bao lần
Nhân nào quả chịu những lần lẻ ngang
Mau chân kịp đến pháp đàn 
Thấy chân Bồ tát thấy tàng Kinh lâu
Chín tầng sen báu nhiệm màu
Thấy rồi non nước còn đâu nữa quyền
Ngàn năm cuộc thế danh truyền
Cơ thành để tiếng mọi miền chưa thôi
Tiếng quyên kêu nguyệt bồi hồi
Bao lần máu đổ hận thôi chiến trường
Tiền vương hậu bá nan lường
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH PHÁP ĐƯỜNG LAI LÂM
Lại thỉnh kẻ chính trường quốc sĩ
Bác học từng là vĩ-nhân xưa
Lý chân chân lý chưa vừa
Nhị phân nguyên lý còn chưa lặng dừng
Hồn phách đã lưng chừng trong gió
Nghe lệnh mời lại đó xem sao
THẬM THÂM LÝ PHẬT ĐÂY NÀO
NÀY ĐƯỜNG BÁT NHÃ MÀ VÀO NGHE KINH
Dòng đời bể đạo thanh bình
Hồn thiêng thức giác vận hình lại đây
Đường tăm tối bao ngày lạc đạo
Hãy nhìn tường huyễn ảo mà ra
Trên không dưới nước muôn nhà
Ngàn sau muôn dặm một tòa huyễn hư.

Vô tri đời cũng vô tư 
Si tâm một kiếp cũng như không đầu
Xa gần ai biết ở đâu
Sa cơ một phút công hầu thoảng câu
Bây giờ xe ngựa còn đâu
Xui nên hoa cỏ thảm sầu khôn dung
Đừng bao tranh bá tranh hùng,
Rốt thành rốt bại lạnh lùng âm quan
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH ĐÁO ĐÀN
NHỮNG NGƯỜI SA ĐỌA BĂNG NGÀN LAI LÂM
Bao nhà khoa học lỗi lầm
Nghiên tần vật lý khơi mầm thạnh suy
HAY NÀO KHÔNG TÍNH VÔ VI
Cái còn xung đột Nhị Suy Đối Đầu
Sai lầm năng lượng câu mâu
Khởi sanh tác dụng tranh nhau thế quyền
Tác phân thì cũng đảo điên
Đột xung hủy diệt chết liền một giây
Lầm sai này bởi ai đây
Vọng tham chưa diệt ác gây ngút ngàn
MAU MAU VỀ ĐẾN PHÁP ĐÀN
NGHE TIN SẤM CHẼ NGHIỆP TÀN CŨNG TIÊU
Huệ lành thì được tiêu diêu
Siêu rồi trở lại dắt dìu thế nhân
Lại thỉnh kẻ nghệ nhân tài tử,
Đấng hiền lương trí lự khôn ngoan
Kẻ từng giúp nước phò quan
Một lòng trung nghĩa nên trang danh hiền
Trời Nam đất Bắc còn tuyên
Xa nơi cắt rốn bỏ miền quê hương
Sơn giai hải giác khôn lường
Sơ cơ viễn táng đáo đường bồng lai
Thương ôi một đấng anh tài
Theo dòng thệ thủy cách đài Dương quan
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH ĐÁO ĐÀN
HỒN CHƯA ĐỊNH TĨNH BĂNG NGÀN LAI CƯ

Lại thỉnh kẻ dùi mài thi cử
Chốn trường phòng ứng xử vào ra
Sớm khuya kinh sử ngân nga
Văn chương tu luyện trí đà phân minh
Thầm ghi ngày tháng đăng trình
Công phu đồ dụng để mình kịp khi
Bao năm tâm khổ mạng thì
Nào hay một phút xa kỳ công danh
Vô thường dịch-biến phải đành
Đất vàng một đắm lấp thành văn chương
Văn nhân cử tử nam lương
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH PHÁP ĐƯỜNG LAI LÂM

Lại triệu thỉnh các mầm hạt giống
Thể thao gia cúp bóng tranh tài
Đã từng đoạt cúp rơi đài
Đã từng vinh dự đã lai rai buồn
Bất ngờ đứt bóng đi luôn
Bất ngờ loại bỏ tủi buồn héo khô
Xưa từng chưa biết Nam Mô
Lòng còn hảo tưởng cú “vô tuyệt vời”
Hoạn hình hoảng xác chơi vơi
CŨNG ĐỪNG NGẦN NGẠI LẠI NƠI PHÁP ĐÀN
Lại triệu thỉnh ngang tàng vũ sĩ
Độc bộ môn quyền khí oai hùng
Thiếu Lâm chiêu cước hoành tung
Karate – Nhu đạo uy hùng Boc-sơ
Ai hay thất thế nào ngờ
Đài vong mạng mất hồn mơ lạc loài
Đi trong trường mộng nào hay
Xin Na Diệu Sĩ từ nay đưa về
Pháp đàn nghe kệ tỉnh mê,
Sau thành hộ pháp đề huề hộ dân

Lại kỉnh thỉnh Xuất Trần Thượng Sĩ
Nương rừng thiền vứt chí thị phi
Cao tăng mộng khí tu trì
Hai trăm năm giới luật nghi dồi  mài
Muốn gìn phạm hạnh hôm mai
Tỳ kheo bố ác vượt dài thế gian
Nhân xưa giờ quả vương mang,
Quả nhồi dị thục vướng ngang thế tình
Bóng đèn thấp thoáng hư minh
Than ôi một phút dứt tình thuyền lâm
NGHE LỜI BÁT NHÃ PHẠM ÂM
TRI LƯU THÍCH TỰ HỘ LÂM PHÁP ĐÀN
Lại thỉnh kẻ đầu đàn pháp tự
Phương trượng cùng chủ tự Chùa am
Giáo đoàn giáo hội thu gom,
Trị tăng trị sự phi-tàm phi-ly
Tăng ni bốn chúng còn si
Lòng chưa dứt sử biết đi đường nào?!
Phát lòng trợ giúp công lao
Đến đàn pháp độ tiêu hao lỗi lầm
Xưa ngày từng ở thiền lâm
NHÂN CÒN TỈNH THỨC KHỞI MẦM THOÁT LY

Lại thỉnh kẻ nhàn vi thế ngoại
Chán đời trần quay quải về non
Sáng chiều nghe vượn véo von,
Nghe mưa trúc lạnh nghe mòn lối xưa
Tâm tư giờ cũng đã vừa
Cảnh bồng lai đó chuyện ưa Tiên Thần
Ngắm trời thấy đám phù vân
Vào ra hang động chân nhân hiện tiền
Vi vu gió thổi đào nguyên
Tu tâm luyện tánh dạo miền thảnh thơi
Danh thơm chưa chút trong trời
Vô thường khi đã đồi dời công phu
Thương ôi sương tuyết mây mù
Cõi Thân Trung Ấn mây mù theo sương
Huyền - môn - đạo - sĩ nam lương,
Nghe lời triệu thỉnh pháp đường lai lâm
Nghe Như Lai thuyết thậm thâm
Hồi đầu Phật pháp phạm âm thọ trì
GIÁC RỒI MỚI GỌI VÔ VI
Thần tiên tam giới cũng đi về nguồn

Lại thỉnh kẻ buôn xuồng hồ hải
Vận tải hàng đi lại bán mua
Tháng ngày Nam Bắc được thua 
Giang hồ cơ lữ tranh đua kiếm tiền
Lận gian tạo khởi ác duyên,
Tháng ngày mua bán truân chuyên dãi dầu
Đổi giờ tráo chác câu mâu,
Lường đong mánh lới lập cầu bất minh
Nào hay đổ ập thình lình
Của tan người mất một mình giữa xa
Hồn nương phách lạc đâu là
Chơi vơi phong thổ biết nhà nào đâu
Tha hương lữ khách rầu rầu
U minh hãy lắng nghe câu triệu về.
Lại thỉnh kẻ binh nghề tướng nghiệp
Mới vào trường tai kiếp tận trung
Xung phong một chớp nổ đùng
Tấc gan còn muốn tranh hùng hơn thua
Ngờ đâu gió đã sang mùa
Nào hay một phút sa đua dặm trường
Thương ôi thấm lệ sa trường
Thà ôm xương trắng dễ nhường cho ai
Trận vong binh tốt oan tài
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH PHÁP ĐÀN LAI LÂM
Lại thình kẻ âm thầm mang mểnh
Hoài thai nhi cay đắng bao điều
Xưa từng loan phụng hòa yêu
Hùng bi mộng ấn bao nhiêu tháng ngày
Gái trai còn hãy chưa hay
Đêm dài mẫu tử phút rày giai quy
Thương ôi hoa nở chánh thì
Nào hay một phút gặp khi mưa dầm
Huyết hồ sản nạn lỗi lầm
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH LAI LÂM PHÁP ĐÀN 

Lại thỉnh kẻ tộc ngàn mang dịch
Lời bất đồng, ngọng lịu, điếc câm
Từng đem tấc dạ hiểm thâm
Mắng thầy nhiếc tớ lưu tâm hại người.
Khinh khi Tam Bảo chê cười
Tội khiêng chất để bằng mười hà sa
Ngỗ ngang mắng mẹ chửi cha
Dữ lan vũ trụ man đà xiết bao
Thương ôi ẩn ẩn phương nào
Ngày xuân chẳng thấy ra vào u quan
Hỡi người bội nghịch sân ngoan
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH PHÁP ĐÀN LAI LÂM


Lại thỉnh kẻ minh tinh tài tử
Nhạc ca vang vinh dự từ xa
Thời trang sắc tạo đậm đà
Phấn son dồi đánh màu da khác người
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Dung nghi yểu điệu nói cười như tiên
Cõi miền thanh viễn đài truyền,
Hoa tàn nguyệt khuyết phúc liền thấy đâu
Than ôi ngọn gió thổi sầu
Đống xương khô để lạnh màu cỏ sương
Hoa khôi nữ sắc khôn lường
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH PHÁP ĐƯỜNG LAI LÂM

Lại thỉnh kẻ cơ tầm vất vả
Bị tù lao mắc vạ gia hình
Hoặc cơn lũ lớn cuốn mình 
Cháy rừng chữa cháy vô tình mạng vong
Ngàn năm uất khí chưa xong
Kinh hồn một điểm mênh mông mịt mờ
Khói xanh sóng dữ dật dờ
Gió thu lá rụng bơ sờ chim bay
Thương ôi hoạch tử nào hay
NGHE LỜI TRIỆU THỈNH LẠI NGAY PHÁP ĐÀN 
Chập chùng ảnh tượng man man
Dầu trong sinh hóa ngập tràn cũng không
Cô hồn trệ phách yểu vong
Nương nhờ Bát Nhã thoát vòng mê luân

Trên thời tướng tá vương công
Dưới thời thương sĩ công nông chư vì
Gái trai những kẻ tôn ti
Hoặc là tử trận hoặc khi oan tình
Hoặc là vương pháp gia hình
Trúng thang trúng dược hại mình tự nhiên
Sa cơ sóng gió chìm thuyền
Lỡ làng lỗi hẹn ưu phiền mạng chung
Siđa xe cán hãi hùng
Chích châm thuốc lắc lung tung dại cuồng
Đua xe giật cướp buông tuồng
Mại dâm bán gái ngoài luồng kéo lôi
Buôn xoay chết nghịch làm mồi
Linh tinh quỷ mỵ luân hồi gớm ghê
Tinh ma súc loại cận kề
GẤP MAU KHẨN THIẾT CẦU VỀ NGHE KINH
Tội đầy chết cũng tiêu hình
Hồn hoang mang sợ sự tình gấp đôi
Hoặc là mắc phải sấm lôi
Vong thân chú trớ bồi hồi chẳng an
Hoặc là đường sá lở làng
Đất chùi mưa bão vạn ngàn hiểm nguy
Trên trời dưới nước đôi khi
Động cơ tung nổ thân thì vỡ tan
Cơ thâm thì họa cũng tàn
Còn chăng chút phước lại đàn nghe Kinh
Trên không trong gió hữu tình
Hồn linh thiêng chớ tự mình có nghi
Hương hoa quà bánh đây thì
Lòng thành lại hưởng tâm vì mở khai
TỪ RÀY THEO BÓNG NHƯ LAI
MÓT BÒN CÔNG ĐỨC MỘT MAI NƯƠNG NHỜ
Từ đường đâu có phụng thờ
Oan khiêng nghiệp giải dựa nhờ phúc đây
Thảm thương mặt nước cung mây
Lỡ rồi xương thịt hồn thây lạc loài
Bàng hoàng khứ vãng hồn lai,
Bốn mùa xương thịt không ai kiếm tầm
Thân bằng ít kẻ tri âm
Có ai cứu vớt chỉ mầm thoát ly
Thảm thương chi ở minh ty
Luống trông yểu yểu biết kỳ nào ra.
Nay nhờ thí chủ trai gia
Thọ tài lưỡng thực độ qua Liên Trì
TỪ RÀY NƯƠNG PHÁP TỪ BI
Siêu phàm nhập thánh liễu kỳ oán thân
Sớm khuya cửa Phật ân cần
Hộ trì trai chủ thừa ân những ngày
Xin đừng theo thói mê say
Tham sân quyết đoạn từ rày lánh xa
Nam Mô Đức Phật Di Đà,
Phóng quang tiếp dẫn hà sa cô hồn
Nam Mô Diện Nhiên Quan Âm,
Liên Hoa đài thượng thậm thâm hộ trì
Đưa hồn tỉnh thức về Tây
Đề huề lạc đạo: đường mây rộng dài
CHÂN TÂM ĐỊA TẠNG HÌNH HÀI
HÓA THÂN ĐẠI SĨ GIÁNG LAI HẠ TRẦN
Đèn trà quả phẩm xin dâng
Lòng thành đệ tử cung thân khấu đầu
Trên thời diện khuyết kim lâu,
Lũy triều đế chúa công hầu nam lương
Dưới thời chiến tốt tử trường
Ngư, Tiều, Canh, Độc hành lương chư thầy
Xe tông tàu trật đường rày
Thân tình uổng tử một giây kinh hồn
Thân tan xác dập ai chôn
Vong linh mãi ở dập dồn nạn tai
Ấm thân trạng huống miệt mài
Ngàn năm chưa dễ lợt phai hiện trường
Thương thay những kẻ vô thường
Cửa nhà đâu biết từ đường đâu hay
Chữ Linh dẫu có thương rày
Nhất tâm một niệm về ngay Di Đà
Thiếu niên nam nữ gần xa
Chết rồi đâu biết cửa nhà nơi đâu
Hy sinh vì lý tưởng đầu
Tang bồng chí quyết đền câu sinh thành
Nào hay chưa chút thơm danh
Sóng xao sự nghiệp tan tành vinh ba

Giang mai, cùi lở liễu sa …
Xiêu mồ lạc nấm ai mà viếng thăm
Sinh viên nghiệm giảo sưu tầm
Ngữ ngôn, sinh học nghiệm tầm mấy khi
Sớm khuya thực nghiệm phân vi
Phát minh đề án luận quy đợi vào
Nào hay hồng thủy ba đào
Đất vàng một đắm lắp nhào văn chương
Chưa hay lỡ gánh cang thường
Vong hồn giờ đã tách đường dương quang
Xoay tâm dứt vọng rộn ràng
Bình tâm thì đạt nhân gian thái bình
Vượt biên bao kẻ chìm thuyền
Hoặc loài hải tặc oan khiêng ép mình
Bé thơ nào biết chi tình
Vũ phu hải quái lộng hình hài ma
Khiếp mê thét ré gọi ba
Mẹ, cha còn bị khủng ma ép đời
Hành tàn vất xác ngoài khơi
Mênh mông biển sóng biết thời về đâu
Có người bị giữ từ lâu
Trên thuyền dưới bãi giữa tàu kín che
Nữ nam khổ khốc đều nghe
Như tù như tớ như phe hải trình
Xứ xa chết mất oan hình
Sống còn khổ đợi nhớ tình quyến thân
Có đâu một nấm mộ phần
Ruột rà đâu kiếm ái ân đâu tìm
Nương theo luồng gió lằn chim
Sớm khuya nương tựa bóng in qua ngày
Biển trời mây nước nào hay
Về đây hưởng thực thọ tài nghe Kinh
Côn Sơn hải đảo thọ hình
Khổ thân khủng khiếp tâm tình khốn nguy
Chết trong thân khổ lặng lì
Có ai nghĩ đến mà quy tụ về
Nước vôi, chuồng cọp hoảng ghê
Xà lim gông nặng ép mê hình hài
Hùng anh liệm tất hôm mai
Lặng về âm cảnh còn khai được gì
TÍNH LINH CÒN NHỚ ĐƯỜNG ĐI
VỀ ĐÂY THỌ PHÁP QUY Y PHẬT ĐÀI
Dưới lòng biển cả sâu xa
Trối lên mà hưởng thọ quà nghe Kinh

Mấy hồn vong mạc u linh
Bạc đô vong giả thình lình đến đây
Đừng mê sóng nước chân mây
Đừng nương cây cỏ lất lây đi về
Đừng lòng xa cảnh ngại quê
Nơi đây cốt nhục ai hề viếng thăm
Đừng lòng oán khí ngàn năm
Xa xăm cứu độ phước chăm quê nhà
Minh minh phách quế hồn ba
Quần tam tụ ngũ ai mà biết nơi
Nương theo mặt nước chân trời
Cỏ cây khuya sớm là nơi đi về
Giờ đây đàn pháp chỉnh tề
Nam quang xứ Mũi hội về lại mau 
Dầu là Bắc Việt Nam Châu
Giải sầu thọ hạ giang đầu dung thân

Hoặc người lánh tục xuất trần
Xa nơi tử lý non thần tựa nương
Thương thay đạp tuyết dầm sương
Nào ngờ tấn vóc vô thường không nương

Dưới tìm thủy đỉnh đại dương
Nào hay ngư mắc lôi trường nổ tung
Trên thì bể sóng đùng đùng
Tàu Ti-tan-nic oai hùng vượt khơi
Diêm Vương thấy lạ gọi mời
Xôn xao quỷ dắt về nơi suối vàng
Hoàng hồn kẻ ré người van
Cơ may giờ đến hội đàn tại đây 
Chùa am hương khói thành mây
Cho hồn nhẹ thoát những ngày hoảng kinh
Lai lâm thính pháp hườn hình
Sám siêu tội nghiệp oan tình siêu thăng
TA BÀ XẢ TẬN MÊ CĂN
LIÊN TRÌ CỬU PHẨM ĐỒNG ĐĂNG NHẤT THỜI
NGÀN NĂM CỰC LẠC THẢNH THƠI
Bao nhiêu tiền nghiệp mê thời tiêu vong
Nếu còn quả báo chưa xong 
Còn luân hồi tiếp trả vòng nghiệp xưa
Ngục hình quả báo xẻ cưa
Thành sầu ngạ quỷ từ xưa vẫn còn
Cha thương dầu có gặp con
Nghiệp nào thay được phải còn đớn đau
Âm dương xa cách những ngày
Chư linh yểu yểu biết rày về đâu
Hiu hiu gió thổi non đầu
Đống xương vô chủ ai hầu chủ trương
Thân bằng nào có ai đương
Tháng ngày bát nước chén hương ai chờ
Những người đọa lạc sa cơ
Thảm thương hồn phách nương nhờ nơi nao

Trần gian ân xá tù lao
Mấy tầng âm cảnh biết bao nhiêu người
Ai đà cải táng an cư
Mấy người siêu độ giải chư oan hồn
Giờ đây xin tụng chân ngôn
Đài thanh triệu thỉnh hương hồn phó am
OM MA NI, PAY MAY HÔM! 
Cầu trên Địa Tạng Ấn Lam độ rày
Cũng đừng phân biệt trong ngoài
Tàu, Tây, Nhật, Mỹ lại ngay đàn tràng
Ngàn năm đô hộ Nam bang
Đã từng bỏ xác ngàn ngàn tại đây
Trăm năm đô hộ người Tây
Hàng hàng xương trắng rải đầy núi sông
Nhật, Hàn hợp chủng ra công
Xác người để lại ruộng đồng hoang vu
Tàu, Tây, Mỹ chết trong tù
Rớt từ “không chiến” âm u rừng già
Chông đâm, ong đút hầm sa
Chân què tay gãy mắt lòa thảm thương
Ốm đau liệt chiếu liệt giường
Bò trong xó tối ráng trườn mà qua
Xa quê không cửa không nhà
Khổ lòng ai hiểu nói ra ai tường
Đông Tây chia rẽ con đường
Phát ngôn chia cách khó tường cảm thông
Cũng vì thức tưởng bông lông
Chiến tranh cũng “khởi ở trong tâm” này
Tham sân chướng nghiệp nào hay
Phân rằng: khác giống, khác loài, khác âm 
Biết đâu từ chỗ lạc lầm
Không từng thương xót sanh tâm thị kỳ
Môi trường ngày một suy vi
Toàn cầu đảo lộn có gì khác đâu
Chiến trường Bắc-á Đông âu
Xin mau hợp tác bắt cầu họp chung
Nhỡ là ý kiến không dung
Đừng thêm liều chết nổ tung giống loài
Liều mình khủng bố ghê thay
Óc tim văng vãi hồn say phách trầm 
May nào nghe tiếng thậm thâm
Là âm thanh chúa là: “OM” diệu kỳ
Thức căn hồn phách lâm nguy
Tịnh lòng sám hối quy y Phật đà
Giác rồi THẬT TÍNH KHÔNG TA
Từ tâm hóa giải sâu xa toàn cầu
Gia đình bạo lực từ lâu
Vì không hiểu thấu chỗ mâu thuẫn lòng
Ái yêu lửa độc từ trong
Lừa tình gạt bạn nhẫn tâm hại người
Nhiều đời chưa biết chữ NHƯ
Giờ mau trở lại nương chư Phật đà
Liễu sinh siêu tử từ ta
Nghe kinh Vô Lượng Thọ ma ha chứng lòng 
Môi trường trở lại xanh trong 
Địa cầu tâm địa chuyển trong diệu kỳ
Sóng thần động đất xưa nguy
Tâm bình thế giới là khi Ý bình
Nghe lời kinh sống thường linh
Chết mà nghe được là sinh cõi trời
An toàn thực phẩm tiếp hơi
Không an toàn thực thì đời bỏ đi
Bụi đường thuốc lá thường khi
Gây nguy hiểm chết bệnh kỳ ai thương
Đừng coi thuốc lá chuyện thường
Nghiện thành độc tố khó lường khó qua
Lỡ thành có chết làm ma
Nhìn nơi khói thuốc quán ra hương trầm
Dâng lên cúng đấng thậm thâm
Hương quang Bồ tát nhất tâm độ trì
Sốt xuất huyết nóng li bì
Bệnh tay, chân, miệng sở kỳ nhiễm lây
Tâm thành hướng niệm trời Tây
Đại Từ Thế Chí một tay cứu liền
CHÂN: LÀ THẬT TÍNH UYÊN NGUYÊN
THẬT: LÀ TỪ MẪU MỌI MIỀN CHÚNG SANH.
Linh thiêng vì được tất thành
Cao xa giáng nhập tâm lành thiện lương
Khổ vui là chuyện đời thường
Hữu cầu tất ứng tỏ tường giai thông
Trần gian ai nấy đều trông
Giương con mắt thịt như không thấy gì
Nén hương lòng thấu vô vi
Thành tâm sở nguyện như khi dội về
Phàm trần ngu trí đều mê
Sống thời Vô ngã, chết về U minh
Tử sanh đồng một âm tình
Thời sinh hiển hiện âm linh đôi lời

Cõi trần đoái chút mà chơi
Duyên sanh như hoạn ngộ thời tất thông
CÓ THỜI Ở TẠI CÁI KHÔNG
ĐẠT THỜI BỞI TẠI THOÁT VÒNG DỤC LƯU
Từ tâm thường tại vô ưu
Đắc thành sở nguyện đời vui thế thường
Mong người phước thọ vô cương
Nước nhà thạnh trị mười phương thanh nhàn
Sơn môn thanh tịnh bình an
Đàn-na thí chủ hân hoan muôn đời
Thú cầm, thảo mộc thảnh thơi
Tam tai bát nạn nhất thời giai không.
A DI ĐÀ PHẬT CẦU MONG
ÂM SIÊU DƯƠNG THỚI MỘT TRONG KIẾP NÀY
                             Thích Liên Phương

                            Phong La Động Núi Dinh 
                                  15/6 Nhm Ng? - 24/7/2002
                                  Thiên Ngoạt Tường Vân
                                                cẩn tập
 

Bản quyền thuộc về Trang Thơ Phù Vân Trang Tử
Email: phuvantrangtu@gmail.com
Website: http://phuvantrangtu.com
Nghiên cấm sao chép khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
Thứ hai - 26/06/2017 23:53   Đã xem: 3675

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những bài mới hơn

Những bài cũ hơn

Facebook PhuVanTrangTu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây